Kako radi Atelje Gea?

Stručnost i efekasnost u poslu uz poštovanje profesionalne etike, pravnih standarda i stalno usavršavanje u okviru arhitektonske i projektantske prakse. Inovativnost u razmišljanju, entuzijazam prema ambicijama, profesionalnost prema radu, efektnost i ekonomičnost realizacije, razlozi su zbog kojih se nadamo kontinuiranoj saradnji sa investitorima sa kojima imamo više partnerski nego konsultantski odnos.

Praćenje novih trendova, funkcionalnost i atraktivnost rešenja, naše multidisciplinarne firme se ogleda kako u projektima velikih razmera tako i u detaljima enterijera. Projekti od ranih skica prolaze kroz konstantno usaglašavanje svih članova tima i saradnika smanjujući mogućnost grešaka.

Urbanizam
 • Urbanistički projekat za izgradnju Radio bazne stanice sa antenskim stubom na lokaciji Vlasinsko jezero, investitor: „Telenor“ d.o.o. Beograd, 2015.god.
 • Arhitektonsko-urbanističko rešenje i idejni projekat za "UREĐENJE SLOBODNIH POVRŠINA ISPRED PLANINARSKOG DOMA NA K.P.BR. 9564 KO KRIVA FEJA" na Besnoj Kobili; investitor: JP “SKIJALIŠTE BESNA KOBILA” – Vranje, 2014. god.
 • Arhitektonsko-urbanističko rešenje i idejni projekat za: “OTVORENE SPORTSKE TERENE ZA TENIS, ODBOJKU NA PESKU I SKATE BOARD“,k.p.br. 3286 KO Surdulica, u naselju Belo Polje, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2013. god.
 • Urbanistički projekat za izgradnju stambeno poslovnog objekta u Surdulici, investitor: PD Tončev Gradnja, d.o.o. Surdulica, 2012.god.
 • Arhitektonsko-urbanističko rešenje i idejni projekat za "UREĐENJE CENTRALNOG TRGA SA FONTANOM I KOLONADOM" u Vranjskoj Banji; investitor: GRAD VRANJE, 2011. god.
 • Urbanistički projekat sa preparcelacijom za uređenje: “KOMPLEKSA NOVOG GROBLJA” u Surdulici, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2011. god.
 • Urbanistički projekat preparcelacije ZDRAVSTVENOG CENTRA SURDULICA, investitor: Zdravstveni centar Surdulica, 2011.god.
 • Urbanistički uslovi za potrebe Opštine Preševo, 2010.god. za:
  • regulaciju Rajinske reke, u s. Rajince
  • regulaciju Kurbalijske reke u Preševu
  • izgradnju nadzemnog kablovskog voda 10kV TS
  • rekonstrukciju saobraćajnica u selu Oraovica, od s. Bukurevca do s. Crnotice, lokalni put od s. Žujince do s. Bukurevac, od. S. Žujince do s. Buštranje,
  • uređenje sportskog terena za potrebe osnovne škole u s. Žujince,
 • Urbanistički uslovi za dogradnju magacina gotovih proizvoda sa nadstrešnicom i izgradnju stambenog objekta u fabričkom kompleksu fabrike dečijih krevetića u selu Radovnica, SO Trgovište, investitor: AD “SIMPO” Vranje, 2009.god.
 • Urbanistički uslovi za izgradnju opštinskih puteva u selu Slavujevac i u selu Crnotice, investitor: Opština Preševo, 2009.god.
 • Urbanistički projekat: Ispravka granica k.p.br.. 250/1;250/2;251/1 I 251/2 KO Čukarka sa urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju potpornog zida, u zoni petlje Preševo, investitor: “PUTEVI” AD – Užice, 2009. god.
 • Urbanistički projekat - urbanističko-arhitektonsko rešenje za izgradnju: "MONTAŽNI SPORTSKI OBJEKAT – BALON SALA"u Preševu, investitor: Halimi Besnik, 2008. god.
 • Arhitektonsko-urbanističko rešenje i idejni projekat za izgradnju “USLUŽNOG CENTRA SA BENZINSKOM PUMPOM AD “METAL VM” u Preševu, investitor: AD “METAL VM”– Preševo, 3500 m2, 2007.god.
 • Urbanistički projekat preparcelacije i urbanističko-arhitektonsko rešenje za izgradnju Poslovnog centra u Preševu, investitor:
  DOO “MARSI” – Preševo, 2007. god.
 • Urbanistički projekat parcelacije kompleksa od dve kat. parcele i Idejno arhitektonsko rešenje za izgradnju „ZELENE PIJACE u Preševu“, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 2006. god.
 • Idejno urbanističko rešenje za izgradnju "UREĐENJE SLOBODNIH POVRŠINA KOMPLEKSA DOMA ZRAVLJA" u Bujanovcu; investitor: Dom zdravlja Bujanovac – NIP Ministarstvo zdravlja RS, 2006. g.
 • Urbanistički projekat preparcelacije kp.br. 9552/3, 9555, 9556, 9557/1 i 95557/2 KO Zaječar, investitor: AD “SIMPO” Vranje – decembar, 2006. god
 • Učešće na pozivnom anonimnom jednostepenom KONKURSU za idejno urbanističko rešenje kompleksa i idejno arhitektonsko rešenje objekta za izgradnju “MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE M. PUPIN ZA 500 UČENIKA”, u Bujanovcu, investitor: USAID – “CHF INTERATIONAL SRBIJA”, 2004. god.
 • Generalni urbanistički plan Bujanovac “GUP Bujanovac”; saradnici u radnom timu, investitor: SO Bujanovac”, 2003-2004. god.
 • Veći broj urbanističkih projekata parcelacije-preparcelacije za potrebe pravnih i fizičkih lica
Visokogradnja
 • Projekat za građevinsku dozvolu i izvođenje radova na dogradnji Osnovne škole u selu Žujince, investitor: Opština Preševo, 2015.god.
 • Idejni projekat – Adaptacija Doma kulture u s. Binovce, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2015.god.
 • Idejni projekat – Adaptacija starog dela objekta PLANINARSKOG DOMA NA k.p.br. 6964 KO Kriva Feja, investitor: JP „SKIJALIŠTE BESNA KOBILA“ - VRANJE, 2014.god.
 • Glavni projekat rekonstrukcije krova SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U PREŠEVU, investitor: Opština Preševo, 2014.god.
 • Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta RESTORANA "KUNJAK", investitor:
  USLUŽNO SPORTSKI CENTAR „KUNJAK“ Vladičin Han, 2013.god.
 • Idejni projekat za rekonstrukciju objekta "INFO-PUNKT ČUVARSKE SLUŽBE PIO VLASINA", investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2013. god.
 • Glavni projekat izvedenog objekta ZATVORENI BAZEN SA GARDEROBAMA ul. Kej Rade Cvetković, k.p.br. 417-deo, 418-deo, 2248-deo, 415/2 i 416/2 KO Surdulica, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2012. god.
 • Glavni i idejni projekat za rekonstrukciju: “OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE VLASINA RID P+Pk“, oko 650 m2, investitor:
  OPŠTINA SURDULICA, 2011-2012. god.
 • Glavni projekat izvedenog objekta STAMBENI OBJEKAT – GRUPACIJA B, u ul. Drinske Divizije na k.p.br. 2021/1 KO Surdulica, ZA POTREBE PRIBAVLJANJA UPOTREBNIH DOZVOLA, 760 m2, investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2011. god.
 • Glavni projekat za "UREĐENJE CENTRALNOG TRGA SA FONTANOM I KOLONADOM" u Vranjskoj Banji; investitor: GRAD VRANJE, 2011. god.
 • Izrada tehničke dokumentacije za "INVESTICIONO ODRŽAVANJE DELA ugostiteljskog OBJEKTA „Kičer“ I UREĐENJE spoljašnjeg PLATOA SA FONTANOM" u Vranjskoj Banji; investitor: “SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU” – Vranjska Banja, 2010. god.
 • Glavni projekat izvedenih objekata ZGRADE OPŠTINE PREŠEVO, u ul. MARŠALA Tita br. 36. ZA POTREBE PRIBAVLJANJA UPOTREBNIH DOZVOLA, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 3250m2, 2010. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju: FISKULTURNE SALE U GIMNAZIJI „SKENDERBEU“ – U PREŠEVU, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 700m2, 2010. god.
 • Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata: "STAMBENO - POSLOVNI OBJEKAT SA SKLADIŠNIM PROSTOROM – Suvi Dol", investitor: TRAJKOVIĆ SUZANA iz Vranja, 2009. god.
 • Idejni projekat za izgradnju: "STAMBENOG OBJEKTA P+4+Pk" u Vranju, investitor: Vukota Konatarević iz Vranja, oko 2400 m2, 2009. god.
 • Idejni i glavni projekat i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom: SPORTSKO – POSLOVNI OBJEKAT "TOP CENTAR" u Vranju – II faza, kod Doma Vojske Srbije, investitor: Vukota Konatarević iz Vranja, oko 3000 m2, 2008. - 2009. god.
 • Izrada Glavnog projekta izvedenih objekata ZA FABRIKU TEPIHA u Donjem Stajevcu, SO Trgovište, investitor: AD “SIMPO” Vranje, 2300m2, 2008. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju “USLUŽNOG CENTRA SA BENZINSKOM PUMPOM AD “METAL VM” u Preševu, investitor: AD “METAL VM”– Preševo, 3500 m2, 2007. – 2008. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju: “STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT P+2 SA RESTORANOM” u Preševu, investitor: Mustafi Alil, 2007. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju “PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA s. Ašane” u Preševu, investitor: SO Preševo –
  Fond za gradsko građ. zemljište, 2007. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju objekata: "MONTAŽNI SPORTSKI OBJEKAT – BALON SALA", investitor: „PRESTIGE“
  Preševo – FOND ZA RAZVOJ RS, 2007. god.
 • Idejni i glavni projekat i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova za sanaciju objekata: "PTT VRANJE – 1 I PTT PREŠEVO - 1", investitor: JP PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA“, RJ PTT saobraćaja Vranje, 2007. god.
 • Elaborat “SANACIJA OBJEKATA I INSTALACIJA” u Bujanovačkoj Banji; investitor: “SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BUJANOVAC” – Bujanovačka Banja – NIP Ministarstvo zdravlja RS, 2007. god.
 • Arhitektonsko – građevinski projekat i stručni nadzor za objekat “ADAPTACIJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE U HIDROTERAPIJSKOM BLOKU” u Bujanovačkoj Banji; investitor: “SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BUJANOVAC” – Bujanovačka Banja –
  NIP Ministarstvo zdravlja RS, 2007. god.
 • Izvođački projekt SANACIJA OBJEKTA MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA u Vranju, investitor: AD Metalna industrija
  “ALFA PLAM” Vranje, 3000 m2, 2007. god.
 • Idejni i glavni projekat i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom: SPORTSKO – POSLOVNI OBJEKAT "TOP CENTAR" u Vranju – I faza, kod Doma Vojske Srbije, investitor: Vukota Konatarević iz Vranja, oko 3000 m2, 2005. - 2006. god.
 • Idejni i glavni projekat za poslovni kompleks "MAGACIN ZA SKLADIŠTENJE TEHNIČKIH GASOVA" u s. Sodercu, investitor:
  TUP "BOKI" iz Vranja, 2005 - 2006. god
 • Idejni i glavni projekat za “DEČIJI VRTIĆ I MZ SA BIBLIOTEKOM” u s. Raincu, SO Preševo, investitor:
  Predškolska ustanova “8 Mart” - Preševo, 500 m2, 2004. god.
 • Idejni projekat "NADGRADNJA I POKRIVANJE RAVNOG KROVA" OŠ "Branko Radičević" u Bujanovcu; investitor:
  OŠ "Branko Radičević", oko 1000 m2, 2004. god.
 • Glavni projekat rekonstrukcije OŠ “Branko Radičević” u s. Spančevac, SO Bujanovac, investitor: ”CHF” international – Srbija, 300 m2, 2002. god.
 • Glavni projekat rekonstrukcije “DOMA KULTURE” u Trgovištu, SO Trgovište, investitor: ”CHF” international – Srbija, 2002. god.
 • Glavni projekat rekonstrukcije i sanacije zgrade internata u s. Donja Ljubata, SO Bosilegrad, investitor: ”CHF” international – Srbija, 2002. god.
 • Glavni projekat za dogradnju i nadgradnju "MOTELA DŽEP" u s. Džep, SO Vladičin Han, investitor: Mitrović Vlajko iz s. Džep, 2002. god.
Niskogradnja
 • Idejni projekat i projekat za izvođenje na rekonstrukciji GRADSKOG STADIONA U VRANJU u ul. Kosovskoj, na k.p.br. 7773 KO Vranje 1, investitor:
  GRAD VRANJE, 2015.god.
 • Idejni projekat i projekat za izvođenje ZA PARTERNO UREĐENJA PROSTORA ISPRED PLANINARSKOG DOMA NA K.P.BR. 9564 KO Kriva Feja, investitor: JP „SKIJALIŠTE BESNA KOBILA“ - VRANJE, 2015.god.
 • Idejni projekat uređenja OTVORENOG TERENA ZA MALE SPORTOVE NA K.P.BR. 10212 i 10213 KO Kriva Feja, investitor: JP „SKIJALIŠTE BESNA KOBILA“ - VRANJE, 2014.god.
 • Idejni projekat uređenja OTVORENOG TERENA ZA FUDBAL NA K.P.BR. 6852 KO Kriva Feja, investitor:
  JP „SKIJALIŠTE BESNA KOBILA“ - VRANJE, 2014.god.
 • Projekat za izgradnju "FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU MASURICA", investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2014. god.
 • Glavni projekat za rekonstrukciju: “LOKALNOG PUTA U NASELJU ZAGUŽANJE”, investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2013. god.
 • Glavni projekat za izgradnju: “ULICE OMLADINSKE U SURDULICI”, investitor:
  JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2013. god.
 • Glavni projekat za rekonstrukciju: “LOKALNIH NEKATEGORISANIH PUTEVA U NASELJU MASURICA, investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2012-14. god.
 • Glavni projekat za izgradnju "ATMOSFERSKE KANALIZACIJE ZA SELO ZAGUŽANJE", u dužini oko 4.000m’, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2012. god.
 • Glavni projekat za rekonstrukciju: “LOKALNOG NEKATEGORISANOG PUTA U NASELJU ALAKINCE, investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2012. god.
 • Glavni projekat za rekonstrukciju: “LOKALNOG NEKATEGORISANOG PUTA OD SURDULICE DO NASELJA DRUM, investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2012. god.
 • Projekat za izgradnju "FEKALNE KANALIZACIJE ZA SELO ZAGUŽANJE", u dužini oko 6.000m’, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2012. god.
 • Glavni projekat VODOSNABDEVANJE NASELJA JELAŠNICA, u dužini oko 12.000 m’, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2012. god.
 • Projekat za izgradnju "FEKALNE KANALIZACIJE ZA NASELJE ČARDAČIŠTE", investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2012. god.
 • Glavni projekat za “REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA M-25.2 OD PRUŽNOG PRELAZA KOD ŽELEZNICKE STANICE DO CENTRA PREŠEVA”, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 2012.god.
 • Glavni projekat ZA UREĐENJE OTVORENOG SPORTSKOG TERENA NA kat. parceli br. 537/2 KO Aliđerce, investitor: Opština Preševo, 2012.god.
 • Glavni projekat ZA UREĐENJE OTVORENOG SPORTSKOG TERENA NA kat. parceli br. br. 670/1 KO Buštranje, investitor: Opština Preševo, 2012.god.
 • Glavni projekat za: REKONSTRUKCIJU DELA GLAVNOG KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE PREMA UPOV “VRLA”, ukupne dužine 991,70 m’, investitor: JP “VODOVOD” SURDULICA, 2011. god.
 • Glavni projekat za izgradnju MOSTA PREKO REKE VRLE (dužine 19,8m') , investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2011. god.
 • Glavni projekat za izgradnju: potporni zid na delu romanovske reke u S.donje romanovce, u projektovanoj dužini od 20,10 m’ , investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2011. god.
 • Projekat za izgradnju: “OTVORENI SPORTSKI TEREN ŠKOLE” U s.BINOVCE, investitor: JP “DIREKCIJA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINA SURDULICA“, 2010. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju "FEKALNE KANALIZACIJE ZA NASELJE BOJINA ČUKA U SURDULICI", investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2010. god.
 • Idejni projekat za: Investiciono održavanje lokalnog puta od sela D.Romanovce - ul.Sinđelićeva, u dužini 800 m’, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2010. god. Idejni projekat za: Investiciono održavanje lokalnog puta od Sanatorijuma do sela Alakince, u dužini 1.800 m’, investitor:
  OPŠTINA SURDULICA, 2010. god.
 • Glavni projekat za: Fekalna kanalizacija od Sanatorijuma do Novog groblja, u dužini oko 1.100 m’, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2010. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju: POTPORNOG ZIDA – NA TRANZITNOJ SAOBRAĆAJNICI AŠANE-PREŠEVO, U ZONI PETLJE PREŠEVO, investitor: “PUTEVI” AD – Užice, 2009. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju "FEKALNE KANALIZACIJE ZA SELO ĆURKOVICA", investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2009. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju "OPŠTINSKOG PUTA ZA SELO DONJE ROMANOVCE", investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2009. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju "FEKALNE KANALIZACIJE ZA SELO DONJE ROMANOVCE", investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2009. god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju “FEKALNE KANALIZACIJE ZA s. Buštrenje”, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 2006.god.
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju “FEKALNE KANALIZACIJE ZA s. Trnavska reka – Cakanovac”, investitor:
  SO Preševo–Fond za gradsko građ. zemljište, 2006. god.
 • Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom “FEKALNE KANALIZACIJE ZA SELA RELJAN I GOLEMI DO”, investitor: Režijski odbor MZ Reljan i Golemi Do – NIP Ministarstvo poljoprivrede RS, 2006. god.
 • Idejni i glavni projekat za objekat “UREĐENJE SPORTSKOG TERENA U OKVIRU ŠKOLSKOG DVORIŠTA” u s. Oraovica, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 2006. god.
 • Idejni i glavni projekat za objekat “UREĐENJE SPORTSKOG TERENA U OKVIRU ŠKOLSKOG DVORIŠTA” u s. Žuince, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 2006. god.
 • Idejni i glavni projekat “ATMOSFERSKE KANALIZACIJE ZA PREŠEVO - ul. I.L. Ribar”, investitor: SO Preševo–Fond za gradsko građ. zemljište, 2005. god.
 • Glavni projekat “REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE ZA PREŠEVO” - ul. Idriz Seferi, investitor: MZ Preševo i CHF, 2005. god.
 • Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom ULIČNE FEKALNE KANALIZACIJE ZA SELA DONJI VRTOGOŠ I DAVIDOVAC, investitor: Režijski odbor MZ Donji Vrtogoš – Ministarstvo poljoprivrede RS, 2005. god.
 • Vršenje stručnog nadzora nad CHF Projektom br. 11079 “IZGRADNJA TRAFO STANICE 110/10 kV “PREŠEVO” u Preševu, 2003–04.god.
Zaštita od požara
 • Glavni projekat spoljne hidrantske mreže i zaštite od požara objekta "MOTELA DŽEP" u s. Džep, SO Vladičin Han, investitor:
  Mitrović Vlajko iz s. Džep, 2012. god.
 • Glavni projekat zaštite od požara: “ZGRADA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA P+2” u Surdulici, investitor: OPŠTINA SURDULICA, 2011. god.
 • Glavni projekat zaštite od požara: “ZGRADE OPŠTINE PREŠEVO, u ul. MARŠALA Tita br.36.”, investitor: SO Preševo – Fond za gradsko građ. zemljište, 3250m2, 2011. god.
 • Glavni projekat zaštite od požara: “MAGACIN REPRO MATERIJALA – GRČKI MAGACIN U KRUGU FABRIKE na kat.parceli br. 4446/1 KO Bujanovac” u Bujanovcu, investitor: „DIB“ – BUJANOVAC a.d. za proizvodnju duvana i duvanskih folija, 2010. god.
 • Glavni projekat zaštite od požara: “KOTLARNICA SA NADZEMNIM REZERVOAROM ZA MAZUT ZAPREMINE V=250 m3 U KRUGU FABRIKE na kat.parceli br. 4446/1 KO Bujanovac” u Bujanovcu, investitor: „DIB“ – BUJANOVAC a.d. za proizvodnju duvana i duvanskih folija, 2010. god.
Energetska efikasnost
 • Glavni projekat za: “REKONSTRUKCIJU KROVA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U PREŠEVU”, investitor: Opština Preševo, 2014.god.
 • Idejni projekat investicionog održavanja: “IZRADA TERMOFASADE U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U PREŠEVU”, investitor: Opština Preševo, 2013.god.
 • Idejni projekat investicionog održavanja: “IZRADA TERMOFASADE U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OŠ IBRAHIM KELJMENDI U PREŠEVU”, investitor: Opština Preševo, 2013.god.
 • Idejni projekat investicionog održavanja: “ZAMENA FASADNE STOLARIJE OŠ IBRAHIM KELJMENDI U PREŠEVU”, investitor: Opština Preševo, 2011.god.
 • Idejni projekat investicionog održavanja: “ZAMENA FASADNE STOLARIJE TEHNIČKE ŠKOLE U PREŠEVU”, investitor: Opština Preševo, 2011.god.
 • Idejni projekat investicionog održavanja: “ZAMENA FASADNE STOLARIJE U GIMNAZIJI SKENDERBEU U PREŠEVU”, investitor:
  Opština Preševo, 2011.god.